Wat is pensioen?

24 mei 2019

Het komt niet vaak voor, maar onlangs kreeg ik weer eens de vraag: ” Wat is pensioen? ”.  Nu was dit wel de vraag van een zakelijke relatie, maar niet vanwege het feit dat hij wereldvreemd zou zijn of iets dergelijks.

Nee, het ging erom dat we in discussie waren gekomen over de vraag hoe omvattend het begrip pensioen eigenlijk is.

Vraag een willekeurige voorbijganger “Wat is pensioen “ en het antwoord zal zoiets luiden als “een inkomen voor later” of “de oudedagsvoorziening”. Het komt er in feite op neer dat men hierbij meestal doelt op het opgebouwde recht (of kapitaal) dat bedoeld is als periodieke aanvulling op de Algemene Ouderdoms Wet (AOW).

FAQ collectief pensioen

Op zichzelf is dat natuurlijk wel zo en het gaat in de meeste gevallen ook over dit stuk inkomen, want dat is feitelijk “inkomen voor later”. Het verbaasd mij dan toch nog wel eens dat velen het nog voor zich uit blijven schuiven, terwijl als het zou gaan om salaris bij de werkgever men meestal wel weet hoe het zit.

Transparantie leidt tot meer vragen

De pensioenmaterie is de laatste 10 jaar aanzienlijk op de voorgrond gekomen en, niet zo vreemd, dankzij de kredietcrisis is er veel verbeterd ten aanzien van de transparantie. Veel informatie is beschikbaar gekomen en termen als dekkingsgraad en middelloon zijn meer gaan leven. Toch heeft deze transparantie bij velen ook weer geleid tot nieuwe vragen en krijgt de vraag “ Wat is pensioen? “ een diepere betekenis.

Enorme verschillen tussen pensioenen

De genoemde kredietcrisis is de hoofdoorzaak dat de meeste bedrijven, die het wettelijk konden, inmiddels de overstap hebben gemaakt van een salaris/diensttijdregeling (middelloon) naar een zg. beschikbare premieregeling. Zonder hierover al te diep in de techniek te duiken heeft de beschikbare premieregeling tal van voordelen ten opzichte van de salaris/diensttijdregeling, maar het grote nadeel vormt het feit dat de werknemer ineens niet meer zeker is over de einduitkomst van zijn of haar te behalen pensioen. Op de vraag “ Wat is pensioen? “ geldt voor beide regelingen dat het echte pensioenen zijn, maar het uiteindelijke resultaat kan enorme verschillen geven.

Premievrijstelling bij langdurige ziekte

Wat is pensioen als je op een gegeven moment niet meer in staat bent om aan het arbeidsproces deel te nemen wegens ziekte of ongeval en dus arbeidsongeschikt raakt? In de meeste pensioenregelingen is er dan een dekking die de naam draagt “Premievrijstelling voor invaliditeit” (PVI) of “Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid” (PVA).

Dit houdt in dat de pensioenuitvoerder het deel premiebetaling voor pensioen overneemt van de voormalige werkgever. Het betreft dan wel het deel dat betrekking heeft op het percentage arbeidsongeschiktheid en dus lang niet altijd 100% van de premie. Voorts kent ook een aanzienlijk deel van de bestaande pensioenregelingen de dekking van WGA-hiaat en WIA Excedent.

WGA hiaat inclusief WW dekking?

De WGA-hiaat is feitelijk een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende inkomen, bovenop het nieuwe inkomen (dus gebaseerd op de restverdiencapaciteit). Voorwaarde hierbij is wel dat de getroffen werknemer op eigen kracht een nieuwe baan moet hebben gevonden, waarbij hij of zij minimaal kan voorzien in de helft van de bepaalde restverdiencapaciteit. Aangezien deze dekking reikt tot het max. dagloon is er nog de mogelijkheid van een WIA-excedent.

Kun je geen baan vinden en je belandt in de WW dan is het zaak dat de aanvullende WGA verzekering ook tot 70% uitkeert als je in de WW zit of hebt gezeten….

wat is pensioen

Nabestaandenpensioen

Als laatste is er dan nog de dekking voor de nabestaanden (partner en/of kinderen).  Het is natuurlijk niet de bedoeling om te overlijden tijdens de opbouwfase van je pensioen, echter het gebeurt helaas nog regelmatig. Ook dan geven de meeste pensioenregelingen een dekking voor de achtergebleven gezinsleden.

Het grootste deel vormt daarbij het nabestaanden- of partnerpensioen. Afhankelijk van de leeftijd van eventuele kinderen is er ook nog sprake van een wezenpensioen. Zo zie je dat er op de vraag “ Wat is pensioen “ toch iets meer te melden is dan enkel “een potje voor later” of “inkomen voor als je oud bent”. Mocht je hierover nou meer informatie wensen, dan neem gerust contact met PensioenVizier op. Wij helpen je graag om je pensioenvraag te beantwoorden.

Bel ons gerust 088-9000 900