Waardeoverdracht in 9 stappen!

14 november 2018

Waardeoverdracht in 9 stappen behandeld:

Waardeoverdracht

1. Informeren over recht op waardeoverdracht

De werk­ge­ver moet de nieu­we werk­ne­mer in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht. Ter­mijn: direct bij in­dienst­tre­ding.

2. Aanvraag voorstel waardeoverdracht

Werk­ne­mer vraagt aan pen­sioen­uit­voer­der van nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van waardeoverdracht. For­mu­lier ver­krijg­baar bij werk­ge­ver. Ter­mijn: bin­nen 6 maan­den na be­gin deel­na­me aan pen­sioen­re­ge­ling. Zie Pw art. 71 lid 3.

3. Overdrachtsgegevens opvragen

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de overdrachtgegevens vra­gen. Ter­mijn: bin­nen 1 maand na ont­vangst verzoek deel­ne­mer. Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 18 lid 1.

4. Overdrachtsgegevens leveren

De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen. Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst aan­vraag van nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 19.

5. Voorstel waardeoverdracht aan werknemer

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken. Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst ge­ge­vens van ou­de pen­sioen­uit­voer­der. Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 20.

6. Beoordeling door werknemer

Werk­ne­mer beoordeelt of hij de waarde wil overdragen. Als hij dat wil, dient hij een verzoek tot waar­de ­overdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. •Ter­mijn: verzoek tot waar­de­ o­ver­dracht moet bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van het voor­stel wor­den ingediend. Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 21.>

7. Opdracht naar oude pensioenuitvoerder

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in­for­meert ou­de pen­sioen­uit­voer­der o­ver verzoek werk­ne­mer om waar­de o­ver te dragen. Ter­mijn: direct na ont­vangst verzoek. Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 1.

8. Waarde overdragen

Ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. Ter­mijn: bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst verzoek tot waar­de­o­ver­dracht. Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 3.

9. Aangepast pensioenoverzicht

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioensoverzicht waar­in de waar­de­ o­ver­dracht is ver­werkt. Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men. De werk­ne­mer con­tro­leert of de waarde overdracht cor­rect is ver­werkt.Heeft u vragen..? bel 088-9000909 of Mail naar

info@pensioenvizier.nl

Klik hier

om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier

voor referenties

Een pensioenboek? Klik hier!

Antwoord op uw vragen

Zoekt u naar informatie over pensioen of heeft u vragen over uw pensioen? Wij zijn deskundig en helpen u graag!