Kennisbank artikel:

Waardeoverdracht (individueel) in 9 stappen!

Individuele waardeoverdracht in 9 stappen behandeld

In 9 stappen behandelen wij de individuele waardeoverdracht.

Waardeoverdracht

1. Informeren over recht op waardeoverdracht

De werk­ge­ver moet de nieu­we werk­ne­mer in­for­me­ren o­ver zijn recht op waar­de­o­ver­dracht.
Ter­mijn: direct bij in­dienst­tre­ding.

2. Aanvraag voorstel waardeoverdracht

Werk­ne­mer vraagt aan pen­sioen­uit­voer­der van nieu­we werk­ge­ver een op­ga­ve van het ef­fect van waardeoverdracht. For­mu­lier ver­krijg­baar bij werk­ge­ver. 

Ter­mijn: bin­nen 6 maan­den na be­gin deel­na­me aan pen­sioen­re­ge­ling. 

Zie Pw art. 71 lid 3.

3. Overdrachtsgegevens opvragen

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet aan de ou­de pen­sioen­uit­voer­der een op­ga­ve van de overdrachtgegevens vra­gen. 

Ter­mijn: bin­nen 1 maand na ont­vangst verzoek deel­ne­mer. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 18 lid 1.

4. Overdrachtsgegevens leveren

De ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de ge­vraag­de ge­ge­vens aan de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verschaffen. 

Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst aan­vraag van nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 19.

5. Voorstel waardeoverdracht aan werknemer

De nieu­we pen­sioen­uit­voer­der moet een voor­stel aan de werk­ne­mer ver­strek­ken. 

Ter­mijn: bin­nen 2 maan­den na ont­vangst ge­ge­vens van ou­de pen­sioen­uit­voer­der. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 20.

6. Beoordeling door werknemer

Werk­ne­mer beoordeelt of hij de waarde wil overdragen. Als hij dat wil, dient hij een verzoek tot waar­deoverdracht in bij de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Ter­mijn: verzoek tot waar­de­o­ver­dracht moet bin­nen 2 maan­den na ont­vangst van het voor­stel wor­den ingediend. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 21.

7. Opdracht naar oude pensioenuitvoerder

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der in­for­meert ou­de pen­sioen­uit­voer­der o­ver verzoek werk­ne­mer om waar­de o­ver te dragen. 

Ter­mijn: direct na ont­vangst verzoek. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 1.

8. Waarde overdragen

Ou­de pen­sioen­uit­voer­der moet de waar­de o­ver­dra­gen naar de nieu­we pen­sioen­uit­voer­der. 

Ter­mijn: bin­nen 10 werk­da­gen na ont­vangst verzoek tot waar­de­o­ver­dracht. 

Zie Be­sluit uit­voe­ring Pw art. 23 lid 3.

9. Aangepast pensioenoverzicht

Nieu­we pen­sioen­uit­voer­der verstrekt aan de werk­ne­mer een pensioenoverzicht waar­in de waar­de­o­ver­dracht is ver­werkt.
Dit be­te­kent dat de ex­tra pen­sioen­rech­ten en (eventueel) de fic­tie­ve da­tum in dienst in het over­zicht zijn op­ge­no­men.
De werk­ne­mer con­tro­leert of de waarde overdracht cor­rect is ver­werkt.

Heeft u vragen..? bel 088-9000900 of 

Mail naar info@pensioenvizier.nl

Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Klik hier voor voor referenties

Een pensioenboek? Klik hier!

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.