Verzekeraars, re-integratiebedrijven & arbeidsdeskundigen: samenwerken

4 oktober 2018

Verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbeidsdeskundigen gaan samenwerken om betere resultaten te bereiken bij de uitvoering van de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). In een gezamenlijk protocol willen ze helder maken op welke dienstverlening werkgevers en uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken. Doel van de samenwerking is onder meer het voor de uitkeringsgerechtigde en (ex-)werkgever inzichtelijk maken van de mogelijkheden tot re-integratie na twee jaar loondoorbetaling en de partijen die daarbij betrokken zijn.

Met het verbeteren van de inzetbaarheid is gezien de komende krapte van de arbeidsmarkt ook een groot maatschappelijk belang gemoeid.De nieuwe aanpak volgt het voorbeeld van de wettelijke eisen en private afspraken die tijdens de eerste twee ziektejaren gelden. Volgens diverse evaluatierapporten, waaronder de recente WIA-evaluatie, is dat pakket afspraken zeer succesvol.

Het ziekteverzuim is mede dankzij een actievere opstelling van sociale partners, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, arbeidsdeskundigen en andere professionals in tien jaar tijd gedaald van ruim 6,5 tot iets meer dan 4 procent. Met betrekking tot de WGA, die volgt op de eerste twee ziektejaren, is veel minder vastgelegd. De drie partijen vinden dat zeer ongewenst.

1.       Verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen biedt. Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag premie jegens een andere partij (de verzekeringsnemer) bindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet.

 2.        Re-integratiebedrijf

Een werkgever is vrij het re-integratietraject zelf te organiseren. Samen met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer kan hij dit traject bepalen. Ook kan de werkgever er voor kiezen dit traject uit te besteden aan een re-integratiebedrijf.

Voordelen re-integratiebedrijf:

Het is niet verplicht om met een re-integratiebedrijf samen te werken. Maar in sommige gevallen is het raadzaam: Als de werkgever weinig tijd heeft om de re-integratie te verzorgen. Het re-integratiebedrijf ondersteunt de werkgever met het zoeken naar een aanpassing in het takenpakket van de oorspronkelijke functie, zodat de werknemer hierin kan terugkeren. Of bij het vinden van een nieuwe/andere werkplek, advies op het terrein scholing en jobcoaching als een nieuwe werkplek is gerealiseerd.Als de werknemer niet bij zijn huidige bedrijf kan terugkeren en de werkgever op zoek moet naar een andere werkgever. Re-integratiebedrijven hebben soms goede contacten met andere werkgevers in de regio waardoor de kans groter is dat de werknemer ergens aan de slag komt. Ook kunnen ze helpen met beroepskeuzeonderzoek, herscholing of omscholing.

3.       Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is in Nederland een persoon wiens werk ligt op het gebied van belasting en belastbaarheid als het gaat om wat van een mens kan worden gevraagd in arbeid. De arbeidsdeskundige laat zich in zijn onderzoek ondersteunen door een bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts vertaalt de ziekte of het gebrek van een werknemer in een zogeheten Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

In plaats van medische termen staat in de FML genoemd hoeveel de werknemer bijvoorbeeld kan tillen, hoe lang hij op een dag kan lopen of zitten, of de werknemer zich kan concentreren en hoe lang. Op deze wijze worden het menselijke lichaam en de geest in kaart gebracht ten aanzien van de mogelijkheden tot presteren. De arbeidsdeskundige gaat vervolgens de functie van een werknemer ontrafelen, van taken en verantwoordelijkheden naar werkzaamheden en van werkzaamheden naar handelingen die hierbij verricht moeten worden.

Neem contact op

Vervolgens worden deze handelingen vergeleken met de mogelijkheden uit de (FML) van de bedrijfsarts. Hiermee stelt een arbeidsdeskundige uiteindelijk vast of een werknemer zijn eigen werk nog kan verrichten, eventueel met aanpassingen in de functie of met hulpmiddelen. Voor het ontrafelen van de functie en de problematiek gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer, de werkgever en heeft overleg met de bedrijfsarts. Daarnaast wordt de FML doorgenomen en de functiebeschrijving van de werknemer.

In combinatie met dit laatste wordt door de arbeidsdeskundige een bezoek gebracht aan de werkplek en eventuele collega’s van de werknemer met soortgelijke functies / taken.Het werkveld van de arbeidsdeskundige is breed. Hij kan ook adviseren in aanpassingen van het werk of het inzetten van hulpmiddelen. Daarnaast is de arbeidsdeskundige bekend met de sociale wetgeving, is specialist op het gebied van verminderde arbeidsgeschiktheid wetgeving (WIA) en de Wet Verbetering Poortwachter. Arbeidsdeskundigen werken bij het UWV, waar zij vaststellen of een werknemer recht heeft op een uitkering van de WIA. Zij werken bij verzekeringskantoren om vast te stellen of zogeheten Zelfstandigen /

Ondernemers die langdurig ziek zijn recht hebben op een uitkering uit hun verzekering en hoeveel. Daarnaast werken arbeidsdeskundigen bij grote werkgevers, arbodiensten of als zelfstandige, om werkgever en werknemer te ondersteunen in de mogelijkheden van terugkeer naar het eigen of ander werk, bij gezondheidsklachten van een werknemer.

Arbeidsdeskundige kan iemand worden door een hiervoor geldende post-hbo-opleiding te volgen. Deze opleiding kan worden gevolgd bij het UWV, door werknemers van het UWV. Het betreft hier een interne opleiding voor arbeidsdeskundigen die zich o.a. bezig gaan houden met het vaststellen of mensen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Daarnaast zijn er in Nederland nog twee opleidingen tot arbeidsdeskundige: één voor arbeidsdeskundigen die bij verzekeraars gaan werken en één voor arbeidsdeskundigen die overwegend bij arbodiensten en als zelfstandige gaan werken en werknemers en werkgevers ondersteunen in de eerste twee ziektejaren, de periode Wet Verbetering Poortwachter.

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Na de opleiding kan een arbeidsdeskundige zich certificeren bij Hobéon, wanneer hij twee jaar aantoonbare praktijkervaring heeft en minimaal een vierjarige hbo-opleiding in de sociale vakken. Ook kan de gecertificeerde arbeidsdeskundige zich inschrijven in het register voor arbeidsdeskundigen, de SRA.Het merendeel van de arbeidsdeskundigen in Nederland is aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging NVvA, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.