Uniform Pensioenoverzicht UPO

18 januari 2018

Uniform Pensioenoverzicht

Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

De pensioenwet verplicht pensioenverzekeraars onder andere om na 2008 het zogenaamde UPO naar elk van hun pensioendeelnemers/verzekerden te versturen. De deelnemers dienen vervolgens periodiek, per pensioenverzekering (pensioenpolis), een UPO te ontvangen van hun verzekeraar(s).

Meer inzicht geeft overzicht

Het kernwoord van de nieuwe wet is transparantie, met name voor de pensioendeelnemers. Zij krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Ook krijgen zij een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Het accent ligt hierbij op voorschriften over de wijze waarop (uniformiteit) en wanneer informatie aan pensioendeelnemers dient te worden verschaft. Het UPO is hier een uitgelezen voorbeeld van.

Uniform Pensioenoverzicht

De belangrijkste aspecten van het UPO zijn:

  • Pensioendeelnemers ontvangen het pensioenoverzicht (UPO) niet langer van hun werkgever, maar rechtstreeks van  de pensioenverzekeraar;
  • Pensioendeelnemers ontvangen vanaf 2008 per pensioenpolis een UPO met de bedragen, zoals die door de pensioenverzekeraar zijn geadministreerd per 31-12-2007;
  • Verschillende UPO’s (pensioenpolissen) zijn onderling vergelijkbaar en optelbaar.

Welke informatie vindt u op het UPO:

  • De gegevens waarop jouw pensioenopbouw is gebaseerd. ( bijvoorbeeld salaris, leeftijd, en datum indiensttreding)
  • Het voorbeeldkapitaal waarmee je op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aankoopt.
  • Een voorbeeld van de opgebouwde pensioenaanspraken voor jouw nabestaanden bij overlijden voor en na je      pensionering
  • Uw pensioenaangroei (Factor A) in het voorafgaande jaar: belangrijk voor uw belasting aangift
  • Een toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht.

Taken en verantwoordelijkheden

Verder zijn de taken van werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder uitvoerig in het wetsvoorstel voor de Pensioenwet beschreven, zodat duidelijk is wie van deze drie partijen waarvoor verantwoordelijk is.

Duidelijk inzicht in jouw pensioen met het Uniform Pensioenoverzicht. ( UPO ) 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Om ervoor te zorgen dat pensioenoverzichten begrijpelijk, gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn, hebben verzekeraars en pensioenfondsen het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontwikkeld. Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken dezelfde modellen. De UPO overzichten, die voor iedereen gelijk zijn, geven je ieder jaar inzicht in jouw huidige en toekomstige pensioensituatie. Dit Uniform Pensioenoverzicht. Ontvangt u gedurende jouw dienstverband jaarlijks van je pensioenuitvoerder. Na beëindiging van uw dienstverband ontvang je eens in de vijf jaar dit Uniform Pensioenoverzicht.

Tip:

Geef bij verhuizing ook jouw adreswijziging door aan uw oude pensioenfondsen

Geschiedenis

Op 1 januari 2007 heeft de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), daterend uit 1952, plaats gemaakt voor de Pensioenwet.

Wilt u graag uw pensioenoverzicht bekijken? Klik dan hier om naar mijnpensioenoverzicht.nl te gaan. Het enige wat je nodig hebt, is jouw DigiD.