Overname en pensioen

24 juni 2019

Overname en pensioen

Jouw bedrijf wordt overgenomen of je verkoopt je bedrijf. Je vraagt je af wat er met het pensioen gaat gebeuren.

Hieronder geef ik weer wat er bij de verschillende vormen van overnames gaat gebeuren met het pensioen. Er is een pensioen en de uitvoeringsovereenkomst wisselt van contractpartij. Dat gaat in een aantal gevallen op een andere manier.

Er zijn over het algemeen drie vormen van overnames:

1. Bedrijven fusie

2. Juridische fusie art 2.311 BW

3. Aandelen fusie art 7.662-666 BW

Meer informatie over collectief pensioen

1. Overname en pensioen bij de bedrijven fusie

Dit is een activa-passiva transactie. Overgang ten gevolge van een overeenkomst waarbij de verkrijger een deel van de vervreemder overneemt: bij de transactie  worden de betrokken bedrijfsmiddelen overgedragen op de wettelijk voorgeschreven wijze. Overdracht van (een deel van)de onderneming, waarbij activiteiten worden overgedragen als gevolg van een verkoopovereenkomst.

Gevolgen voor de pensioenovereenkomst bij de bedrijven fusie

Hoofdregel: bij overgang van de onderneming gaan rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst (waar onder de pensioenovereenkomst) van rechtswege over op de verkrijger.

Uitzonderingen op hoofdregel:

1) de verkrijger doet aan de werknemer, eenzelfde aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, als hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan aan zijn werknemer

2) de verkrijger neemt verplicht deel in een bedrijfstakpensioenfonds en de overgenomen werknemer gaat in dat fonds deelnemen

3) bij CAO of regeling van een bevoegd bestuursorgaan wordt afgeweken van de hoofdregel 

4) Continuering verplichtstelling: voor en na de overgang geldt dezelfde verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Gevolgen voor de uitvoeringsovereenkomst bij de bedrijvenfusie

De verkrijgende rechtspersoon is geen contractpartij voor de uitvoerder. Indien de pensioenregeling door de verkrijgende rechtspersoon wordt voortgezet (in verband met overgang onderneming) dient met de verkrijgende rechtspersoon een nieuwe uitvoeringsovereenkomst gesloten te worden. 

Hoe moet het worden vastgelegd?

Met de nieuwe verkrijgende rechtspersoon dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst te worden gesloten en een nieuw pensioenreglement opgesteld te worden.

2. Overname en pensioen bij de juridische fusie

Fuserende rechtspersonen A en B gaan op in de verkrijgende rechtspersoon C. Bedrijf A en bedrijf B beginnen dus samen een nieuw bedrijf. Het vermogen van de fuserende (verdwijnende) rechtspersonen gaat onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Dit houdt in dat de verkrijgende rechtspersoon de juridische positie volledig voortzet zonder dat hiervoor een bijzondere rechtshandeling voor nodig is . De verkrijger neemt geruisloos de plaats in van de vervreemdende rechtspersoon. Er is geen sprake van contractovername.

Bij een juridische fusie zijn er drie mogelijke situaties die gevolgen hebben voor de manier waarop er met lopende pensioenregelingen moet worden omgegaan: 

1. beide partijen hebben een pensioenregeling;

2. alleen de kopende partij heeft een pensioenregeling of;

3. alleen de verkopende partij heeft een pensioenregeling.

ad 1 Als beide partijen een pensioenregeling hebben, dan gaat de pensioenregeling van de werknemers van de verkopende partij over naar de kopende partij. De pensioenuitvoerder blijft in dit geval dezelfde als voorheen.

ad 2 Als alleen de kopende partij een pensioenregeling heeft, dient deze de pensioenregeling aan te bieden aan de werknemers van de overgenomen onderneming. De pensioenregeling gaat in op het moment van de overname. Dienstjaren vóór de overname worden niet meegenomen in de pensioenregeling.

ad 3 Als alleen de verkopende partij een pensioenregeling heeft, gaan de pensioenverplichtingen over naar de kopende partij. De deelnemingsjaren van de werknemers blijven gelden. De werknemers van de kopende partij nemen niet automatisch deel aan de pensioenregeling.

Uitzonderingen op bovenstaande regels zijn er wel degelijk. Dit kan door het op tijd redigeren van de uitvoeringsovereenkomst.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Gevolgen voor de pensioenovereenkomst bij de juridische fusie

Uitgangspunt: rechten en plichten voortvloeiend uit pensioenovereenkomst tussen vervreemdende rechtspersoon en zijn werknemers gaan over op verkrijger.  Mogelijkheid bestaat dat verkrijgende rechtspersoon al een pensioenregeling heeft. Eventueel worden de pensioenregelingen dan geharmoniseerd.

Gevolgen voor de uitvoeringsovereenkomst bij de juridische fusie.

De uitvoeringsovereenkomst gaat onder algemene titel over op verkrijger: de bestaande uitvoeringsovereenkomst wordt door de verkrijgende rechtspersoon ongewijzigd voortgezet voor de resterende contractsduur.

Hoe moet het worden vastgelegd?

De uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement dient per fusiedatum op naam van de verkrijgende rechtspersoon te worden gesteld.

3. Overname en pensioen bij de aandelen fusie

De aandelen in te vervreemden vennootschap A, worden door vervreemdende vennootschap B overgedragen aan verkrijgende vennootschap C. Verkrijgende vennootschap krijgt overheersende zeggenschap over vennootschap A. In gewoon Nederlands betekent dit dat de aandelen worden verkocht aan een nieuwe partij en deze nieuwe partij krijgt zeggenschap over de nieuwe BV.

Gevolgen voor de pensioenovereenkomst bij de aandelen fusie

Er is geen wijziging in de arbeidsovereenkomst en de pensioenovereenkomst. Na de overdracht blijft de pensioenregeling ongewijzigd in stand.

Uitvoeringsovereenkomst bij de aandelen fusie

Contractpartij wijzigt niet voor de uitvoerder. De uitvoeringsovereenkomst tussen de uitvoerder en over te dragen Vennootschap blijft na overname ongewijzigd in stand.

Vastlegging bij de aandelen fusie

Er is geen vastlegging vereist. Eventueel in addendum vastlegging van de nieuwe tenaamstelling.