Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders

19 mei 2017

Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders

De AFM heeft de ‘Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders’ gepubliceerd op haar website. Deze Leidraad geeft een overzicht van belangrijkste wettelijke vereisten uit de Pensioenwet (Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer.

Ook vindt men aanvullende handreikingen voor effectieve communicatie met de pensioendeelnemer. De AFM verwacht dat deze Leidraad pensioenuitvoerders kan helpen bij het naleven van wet- en regelgeving en dat ze nieuwe mogelijkheden zien om het belang van uw deelnemers centraal te stellen. ‘Door gezamenlijke inspanningen van zowel individuele pensioenuitvoerders als de sector als geheel moet het lukken om het pensioen dichter bij de deelnemer te brengen’, aldus de toezichthouder.

Kwalitatieve normen

De wetgever definieert in de Pensioenwet een aantal kwalitatieve normen die van invloed zijn op veel informatiebepalingen die zijn opgenomen in de Pensioenwet.

Begrijpelijkheid / duidelijkheid

De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt aan haar deelnemers moet begrijpelijk en duidelijk zijn voor de betreffende deelnemers. Stem daarom de informatie goed af op de kenmerken en de belevingswereld van de eigen deelnemerpopulatie. Toets hiervoor het begrip van de informatie onder de eigen deelnemers door het uitvoeren van deelnemersonderzoek.

pensioenuitvoerders

Tijdigheid

De wetgever geeft voor een aantal wettelijk verplichte informatiedocumenten in de Pensioenwet expliciet aan binnen welke termijn ze verstrekt moeten worden. Zo moet de startbrief bijvoorbeeld binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken worden verstrekt aan de nieuwe deelnemer, en actieve deelnemers moeten het UPO vóór 1 oktober van het betreffende jaar ontvangen. Voor andere wettelijk verplichte informatiedocumenten geldt echter de eis van tijdigheid zonder dat de wetgever daar een exacte voorgeschreven termijn aan koppelt. In dat geval moet de pensioenuitvoerder de informatie verstrekken binnen een termijn waarin de deelnemer de informatie redelijkerwijs nog kan gebruiken voor het beoogde doel, bijvoorbeeld voor een pensioen- of andere financiële beslissing.

Juistheid

Juistheid houdt in dat de informatie die de deelnemer van zijn pensioenuitvoerder ontvangt consistent is met de pensioenovereenkomst (tussen werkgever en werknemer) en met het pensioenreglement (tussen pensioenuitvoerder en deelnemer). Vanzelfsprekend moeten ook de gepersonaliseerde gegevens die de deelnemer van de pensioenuitvoerder ontvangt juist zijn.

Volledigheid

De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt aan de deelnemer hoort volledig te zijn. De wetgever schrijft voor een aantal documenten expliciet voor welke informatie-elementen de pensioenuitvoerder minimaal dient te verstrekken aan de deelnemer.De AFM zal deze Leidraad regelmatig aanvullen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De meest actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Deze eerste publicatie van de Leidraad bevat de belangrijkste wettelijk verplichtingen op het gebied van informatieverstrekking, inclusief een aantal checklists.