De samenstelverklaring is bindend!

17 april 2019

Samenstelverklaring van de accountant en pensioenzaken.

Inleiding van de samenstelverklaring

Het niet aanmelden van personeel in een pensioenregeling kan nogal wat materiële gevolgen hebben. Zelfs dermate, dat het tot een faillissement kan leiden. Dit geldt ook voor een verzekerde pensioenregeling die eigenlijk bij een BPF (bedrijfstakpensioenfonds) thuis hoort. In hoeverre is de accountant aansprakelijk? Is de samenstelverklaring van de accountant nu bindend of niet? Hier lopen de meningen nog behoorlijk uiteen. In dit artikel lichten wij toe waarom wij van mening zijn dat de samenstelverklaring wel degelijk bindend is en waaraan de klant rechten kan ontlenen. Hieronder leggen we e.e.a. uit:

Doe een BPF-check!

WTA: Wet Toezicht Accountantsorganisaties

Op grond van de WTA moeten individuele accountants of accountantsorganisaties een vergunning hebben als ze wettelijke taken uitvoeren, zoals het controleren en goedkeuren van jaarrekeningen. Het doel van deze wet is dat het publiek kan vertrouwen op door accountants afgegeven accountantsverklaringen.In deze wet staat dat iemand die de titel accountant draagt ook 24/7 accountant is.Dit is een soort waarborg voor een adequate dienstverlening.Stel een accountant is penningmeester van de speeltuinvereniging en hij zet onder het jaarverslag expliciet(!) dat hij tekent als privé persoon en niet als accountant, dan is de heersende opvatting op grond van de WTA, dat de penningmeester tekent als accountant!

NV COS 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten

Als basis dient artikel 2:362 BW. Onderstaand een relevante passage uit dit artikel. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.In de eerder genoemde richtlijn NV COS staat in punt 4:

Doel van een samenstelverklaring

Voor de accountant is het doel van een samenstelverklaring het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële informatie in een financieel overzicht. De accountant wordt ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van verslaggeving, en niet vanwege zijn deskundigheid op controlegebied. Dit houdt in het algemeen in het omzetten van gedetailleerde gegevens in een hanteerbare en begrijpelijke vorm zonder dat vereist wordt dat de beweringen die aan de informatie ten grondslag liggen, waaronder de beweringen dat de informatie juist en volledig is, worden gecontroleerd of beoordeeld. De uit te voeren werkzaamheden zijn er niet op gericht en stellen de accountant niet in staat enige zekerheid omtrent de getrouwheid van een financieel overzicht te verschaffen. De gebruikers van een samengesteld financieel overzicht kunnen echter enige toegevoegde waarde ontlenen aan de betrokkenheid van de accountant, aangezien hij verplicht is de werkzaamheden met professionele deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren.Vooral de laatste zin geeft ons inziens een antwoord op de in de inleiding gestelde vragen. 

Samenstelverklaring