Zoek pensioenadvies voor:

Afstempelen voor de DGA mogelijk.

Vrij 16 nov 2012- Mag de DGA afstempelen?

In de kabinetsplannen van de nieuwe coalitie heeft staatssecretaris Weekers ook een afstempelmogelijkheid geboden voor DGA’s:

Huidige wetgeving: DGA afstempelen alleen in uitzonderingsgevallen

In deze roerige economische tijden komt afstempeling van pensioenaanspraken door pensioenfondsen steeds dichterbij. Ook de DGA, die zijn pensioen in eigen beheer opbouwt, kan zich veelal niet aan de economische crisis onttrekken. Steeds vaker hebben ook pensioen-BV’s te maken met een lage dekkingsgraad. Maar een pensioen-BV kan niet zonder meer overgaan tot afstempelen van de pensioenaanspraken om de dekkingsgraad te verbeteren. Alleen in uitzonderingssituaties (faillissement, surseance van betaling of schuldsanering) mogen de pensioenrechten worden afgestempeld. In alle andere gevallen leidt het afstempelen van pensioenrechten tot zware fiscale sancties: de gehele pensioenaanspraak wordt in één keer tot het inkomen van de DGA gerekend tegen het progressieve tarief. Daarnaast wordt 20% revisierente geheven. In totaal kan de heffing dus oplopen tot 72%!

Belastingplan 2013 

In antwoord op kamervragen over mogelijk afstempelen van pensioenaanspraken bij pensioen-BV’s heeft staatssecretaris Weekers aangegeven dat afstempelen van pensioenaanspraken mogelijk wordt zonder fiscale sancties. Het kabinet wil hiermee de pensioen-BV’s, die als gevolg van reële ondernemings- en beleggingsverliezen te maken hebben met een substantiële onderdekking, tegemoet komen. Als de pensioenaanspraken worden afgestempeld, kan de pensioen-BV langer de uitkeringen uitbetalen, hetgeen bij een levenslang ouderdomspensioen ook beoogd wordt.

Afstempelen alleen op pensioeningangsdatum

Vanaf 1 januari 2013 krijgen pensioen-BV’s de mogelijkheid om, op verzoek, de pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum eenmalig te verminderen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor pensioenen, die voor 1 januari 2013 zijn ingegaan, komt er een overgangsregeling. Deze pensioenen mogen eenmalig worden afgestempeld, waarbij dezelfde voorwaarden gelden als bij afstempelen op pensioendatum. De overgangsregeling loopt tot en met 31 december 2015.

De pensioenaanspraken mogen worden afgestempeld totdat de dekkingsgraad van de BV 100% bedraagt, waarbij alle pensioenaanspraken (niet alleen het ouderdomspensioen, maar ook het partnerpensioen) evenredig moeten worden afgestempeld.

Voorwaarden afstempelen

Afstempeling wordt alleen toegestaan als er sprake is van reële ondernemings- en beleggingsverliezen, waardoor een herstel van de dekkingsgraad niet meer is te verwachten. De voorwaarden, waaronder de afstempeling wordt toegestaan, moeten nog nader worden uitgewerkt. In de Memorie van Toelichting op het Belastingplan 2013, zijn al een aantal voorwaarden geformuleerd en toegelicht:

•Afstempeling is alleen aan de orde als dekkingsgraad minder dan 75% bedraagt. Hierbij wordt aangesloten bij de fiscale waardering van de pensioenverplichting (waarvoor onder andere wordt gerekend met een minimale rekenrente van 4%!)

•Bij het vaststellen van mogelijke afstempeling wordt wel rekening gehouden met winstuitkeringen voorafgaand aan de pensioeningangsdatum en onvolwaardige schuldvorderingen aan de DGA en verbonden lichamen en personen. Als het dekkingstekort is ontstaan door dividenduitkeringen of schuldvorderingen aan de DGA, kan de belastingdienst stellen dat de DGA zijn pensioen al gedeeltelijk heeft genoten, waardoor de fiscale sancties volledig worden opgelegd. Afstempeling zal dan niet worden toegestaan.

•De DGA (en partner), pensioen-BV en werkgever moeten akkoord gaan met de verlaging van de pensioenaanspraken en de daaraan verbonden voorwaarden.

•De winst, die ontstaat doordat een gedeelte van de pensioenvoorziening vrijvalt, wordt tot de winst van de pensioen-BV gerekend, waarover vennootschapsbelasting verschuldigd kan zijn.

•De verlaging van de pensioenaanspraken kunnen niet worden aangemerkt als een informele kapitaalstorting, waarmee de verkrijgingsprijs kan worden verhoogd.

Problemen voor de DGA opgelost?

Op het eerste gezicht zal in veel gevallen geen ruimte bestaan voor het afstempelen van de pensioenrechten. Dit komt enerzijds door het vaststellen van de dekkingsgraad aan de hand van de fiscale waarde. Anderzijds door dividenduitkeringen en vorderingen met de DGA te betrekken in het bepalen van het dekkingstekort. Toch kan de regeling een uitweg bieden bij slechte beleggingsresultaten of een tegenvallende verkoopopbrengst van de onderneming. Zodra de definitieve voorwaarden bekend worden, kan worden bepaald of afstempelen tot de mogelijkheden behoort

 

Auteur: Paul Verbeek CPA PensioenVizier Schinveld